Facebook Speeltuinen West Betuwe

Nieuws

____________________________________________________________________________________

De uitnodiging voor het speeltuincafe dinsdag 21 maart 2017 vind je hier http://us14.campaign-archive1.com/?u=260ea505668a66b99a0082c81&id=09527544a5.Welkom!!!

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Hier vinden jullie de presentatie van 1 dec 2016 van het speeltuinplatform.De presentatie gaat vooral over de verschillende mogelijkheden van financiering en mededelingen van de gemeente West Betuwe.


Presentatie: speeltuinplatform-1-dec-presentatie.pptx

____________________________________________________________________________________

Brief aan de gemeente m.b.t. het raster 3% speelruimte

In augustus 2010 heeft het platform een brief aan de gemeente gestuurd vanwege het nog niet beschikbaar zijn van het toegezegde raster omtrent het inzichtelijk maken hoe woonwijken zich verhouden tot de 3% norm speelruimte.

Brief aan de gemeente.


Thema-avond 27 mei 2010

Het platform heeft op 27 mei haar jaarlijkse thema-avond gehouden. Dit jaar ging het over de inspectie van de toestellen zoals deze is uitgevoerd in december 2009 en waarvan u een rapport heeft ontvangen. Ervaringen zijn uitgewisseld rondom het verloop van de inspecties gezien vanuit het perspectief van de speeltuinen als ook van de firma REPCON.


Zie hieronder het verslag van deze avond:

Verslag thema-avond 27 mei 2010


Bespreking speelplekkenbeleid commissie samenleving 7 januari 2010

Op 7 januari 2010 heeft de commissie samenleving van de gemeente gesproken over het speelplekken en speelruimtebeleid. Door goede samenwerking tussen particulier initiatief en gemeente is er al veel bereikt. Echter nog niet alle woonwijken voldoen aan de norm dat 3% van de oppervlakte speelruimte is. Ook vraagt de behoefte van opgroeiende tieners en speelveldjes aandacht. De gemeente zal een raster maken over alle woonwijken, uitgaande van de actieradius van kinderen in verschillende leeftijdsgroepen. Op basis hiervan zal in het tweede kwartaal met de speeltuinorganisaties in het Platform overlegd worden hoe de behoefte aan speelruimte in de gemeente het best kan worden ingevuld.


Bijgevoegd het conceptverslag van de commissievergadering, met de presentatie van de gemeente en de reactie van het Platform en inspreekster mevrouw Boudewijn. 

tekst conceptverslag d.d. 07-01-2010 

presentatie gemeentelijk speelplekkenbeleid 

tekst bijdrage platform speelplekken 

tekst bijdrage mw boudewijn 


Bijdrage van Nederlandse Unie van Speeltuinorganisaties (NUSO) aan speelruimtebeleid West Betuwe

In haar brief van 31 augustus 2009 aan de gemeenteraad geeft de NUSO haar deskundige inbreng voor de ontwikkeling van het speelruimtebeleid in de gemeente West Betuwe. Dit ten behoeve van de discussie die hierover dit najaar in de raad wordt gevoerd. De NUSO staat op het standpunt dat de norm van 3% speelruimte onvoorwaardelijk dient te worden toegepast. Voldoende speelruimte is zowel van belang voor de gezondheid en de ontwikkelingsmogelijkheden van de jeugd als voor de leefbaarheid van de buurt. In de bijgevoegde notitie wordt hierop dieper ingegaan.

Brief NUSO 31-08-2009 

Notitie NUSO 


Brief aan college B & W met betrekking tot de 3% regeling

Hieronder de brief namens het platform aan het college van B & W.

brief aan BW 17-07-2009 


Verslag bijeenkomst Platform 1 juli 2009

Hieronder vindt u het verslag van de bijeenkomst van Platform Speelplekken Gemeente West Betuwe van 1 juli 2009.

verslag bijeenkomst platform 01-07-2009 


Kennisnetwerk speelplekken

Hierbij de powerpoint-presentatie die de gemeente en Mozaïek dit voorjaar hebben gegeven binnen het kennisnetwerk speelplekken dat in onze regio door de Provincie (Spectrum) en de Gelderse Sportfederatie is opgezet.

presentatie kennisnetwerk 


Inventarisatie natuurlijke speelplekken voor 3% norm

De gemeente vraagt aan alle speeltuinverenigingen om in eigen gebied een inventarisatie te maken van natuurlijke speelplekken. Dit zijn plekken waar veel gespeeld wordt zonder dat er toestellen zijn neergezet. De gemeente inventariseert op haar beurt waar aan de 3% norm kan worden voldaan of hoe hier naar kan worden toegegroeid. 


Voor Tuindorp en omgeving is door de speeltuinvereniging onlangs deze inventarisatie gemaakt. Omdat de speelruimte in dit gebied in het geding is, heeft de speeltuinvereniging ook vast een eerste berekening gemaakt voor de 3% norm. Dit laatste hoeven andere speeltuinverenigingen niet te doen. Hiervoor zorgt de gemeente.


In onderstaande brief geeft de Tuinkrekel antwoord op de vraag van de wethouder naar natuurlijke speelplekken.

Brief Tuinkrekel 

bijlage 1-3 


Informatie verzekeren van schaderisico's bij speeltuinverenigingen

Op 25 juni jl. is er op het gemeentehuis vanuit het platform door Hans Timmerman informatie en uitleg gegeven over verzekeringen met betrekking tot speeltuinverenigingen. Hieronder is de presentatie te vinden.

presentatie verzekeringen 


Verslag jaarlijkse bijeenkomst Platform Speelplekken West Betuwe met de heer C. Gradisen, Wethouder Samenleving Gemeente West Betuwe

Hieronder vindt u de notulen van het overleg tussen Platform Speelplekken Gemeente West Betuwe met de Wethouder de heer C. Gradisen van 8 april 2009.

Notulen jaarlijks overleg 8 apr 2009 


Nodige speelruimte voor de jeugd (3% norm)

Het platform speelplekken gemeente West Betuwe maakt zich sterk voor het realiseren van voldoende speelplekken voor de jeugd binnen de gemeente. In september 2008 is er dan ook een openbare brief aan de wethouder gestuurd betreffende de zogeheten 3% norm. Vorig jaar is een eerste gesprek hierover gevoerd dat constructief is verlopen. Het vervolgoverleg vanuit het platform vindt plaats op woensdag 8 april tussen 10.30-12.00 uur.


Hierin komen aan de orde:

 • Ontwikkeling speeltuin en sportvoorzieningen
 • 3% norm, stand van zaken
 • Logboeken – controle door gemeente
 • Onderhoud, wat doet gemeente en wat de speeltuinen, wat kan worden verbeterd
 • Uitvoeringsovereenkomst aanscherpen


Hieronder vindt u pdf-bestanden van de desbetreffende brief met bijbehorende bijlagen:

Brief platform 27 sept. 2008 .PDF 

Bijlage 1: brief minister VROM april 2006 .PDF 

Bijlage 2: brief Maatschappelijke organisaties 14 maart 2008 .PDF 


Persbericht inzake vrijwilligersverzekering

Nederland kent ongeveer vier miljoen vrijwilligers. Helaas zijn lang niet alle vrijwilligers goed verzekerd. De gemeente West Betuwe heeft met ingang van 1 februari 2009 twee verzekeringspakketten afgesloten, die de risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeente beoogt hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadrukken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren.


Voor wie?

Voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend.


Alle vrijwilligers zijn verzekerd:

 • ongeacht hun leeftijd
 • ook bij eenmalige activiteiten;
 • geen minimum aantal uren
 • ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten.


Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. Mantelzorgers worden, ook vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, niet beschouwd als vrijwilliger. Dit hangt samen met de persoonlijke relatie die mantelzorgers hebben met degene die zij verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor scholieren vallen eveneens niet onder de definitie van vrijwilligers.


Verzekeringspakket

BasisPolis

 • Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers
 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers


PlusPolis

 • Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers
 • Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen
 • Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers


Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd!


Schade… en dan?

De vrijwilliger of rechtspersoon downloadt het digitale schadeformulier van de gemeentelijke website of van de site van het Vrijwilligerssteunpunt.. Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd. De gemeente West Betuwe zendt de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar. Ook kan de gemeente West Betuwe de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is te controleren of iemand terecht een claim indient. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente West Betuwe krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Ingeval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer

Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld.


Wat betekent dit voor de vrijwilligersorganisaties?

De vrijwilligersorganisaties kunnen, omdat de vrijwilligersverzekering ingaat op 1 februari, per die datum, of eerstvolgende vervaldatum na 1 februari 2009 een eventueel afgesloten verzekering opzeggen. Zij zijn vanaf 1 februari 2009 automatisch verzekerd middels het pakket dat de gemeente West Betuwe heeft afgesloten met ingang van 1 februari 2009. Voor overige vragen betreffende de vrijwilligersverzekering kunnen vrijwilligers organisaties/ verenigingen) contact opnemen met de afdeling Samenleving van de gemeente West Betuwe(dhr. Bontan, telefoon: 0345-586730) of met het Vrijwilligers Steunpunt (mevrouw K. Burgers telefoon: 0345-512108) Ook kan er informatie over de vrijwilligersverzekering worden opgezocht op de volgende websites:

www.geldermalsen.nl

www.vrijwilligersgeldermalsen.nl