Facebook Speeltuinen West Betuwe

Verzekeringen & claims


Uitleg over de vrijwilligersverzekering van de gemeente West Betuwe vind je hier meest-gestelde-vragen-vrijwilligers-verzekering-gemeente-geldermalsen.doc


Ongevallenverzekering

Een ongeluk zit vaak in een klein hoekje. Denk bijvoorbeeld aan een kind dat bij een val uit een klimtoestel een tand verliest. Of een kind dat tijdens een spelweek met een gebroken arm of been in een ziekenhuis moet worden opgenomen. De geneeskundige hulp en medicijnen worden in bijna alle situaties vergoed door de ziektekostenverzekering. Veel mensen hebben echter ook een eigen risico bij hun verzekering, zij kunnen deze kosten in geval van een ongeluk willen claimen. Het is aan te bevelen om voor de vrijwilligers ook een ongevallenverzekering af te sluiten. 


Zaakschade 

Onder zaakschade wordt verstaan schade aan eigendommen van verzekerde (uitsluitend voor vrijwilligers/vaste staf) bijvoorbeeld aan kleding, brillen en dergelijke, echter met de uitdrukkelijke uitzondering van schade aan auto's, motorrijwielen, bromfietsen en fietsen. Dekking wordt meestal verleend indien de zaakschade het gevolg is van een ongeval, al of niet lichamelijk letsel ten gevolge hebbend.


Wettelijke aansprakelijkheid

Wie wat doet kan iets overkomen. Waar gewerkt wordt maakt men fouten. De financiële gevolgen daarvan kunnen heel groot zijn. Denk bijvoorbeeld aan blijvende invaliditeit na een ongeval in de speeltuin. Het is daarom noodzakelijk om de organisatie, de medewerkers en de kinderen tegen wettelijke aansprakelijkheid te verzekeren.


Aansprakelijkheidsverzekering (WA) 

Een aansprakelijkheidsverzekering is voor situaties waarin anderen, derden, schade geleden hebben door jouw toedoen. De verzekeringsmaatschappij keert bij toekenning dus aan anderen uit. Verzekerd zijn de organisatie, bestuursleden, medewerkers, al of niet in loondienst, en vrijwilligers.


Opzichtclausule 

Enkele risico's worden door de aansprakelijkheidsverzekering uitgesloten, zoals schade aan zaken van verzekerde en aan zaken van derden, die men onder zich heeft. Dit houdt onder andere in dat aansprakelijkheid voor schade aan spullen die je leent of huurt niet is gedekt. De term hiervoor is de opzichtclausule. In het vrijwilligerswerk gebeurt het regelmatig dat er een piano wordt gehuurd of voor een activiteit van alles en nog wat wordt geleend. De gedeeltelijke terzijdestelling van de opzichtclausule geeft dekking voor aansprakelijkheid aan de roerende zaken, die door verzekerden worden gehuurd of in bruikleen verkregen zijn. De opzichtclausule is een aanvulling op de collectieve aansprakelijkheidsverzekering. 


Voorbeeld

Een bestuurslid leent van een buurman een schrijfmachine voor zijn werk voor de Stichting Vakantiespelen. Bij het openen van de koffer laat hij de machine vallen. De buurman stelt de stichting aansprakelijk voor de schade. Er is sprake van opzicht, want de schrijfmachine was gedurende langere tijd ter beschikking van een bestuurslid.


Aansprakelijkheid

Volgens de wet kan iemand worden aangesproken voor geleden schade als aan de volgende drie voorwaarden wordt voldaan, niet één uitgezonderd:

  1. De daad moet onrechtmatig zijn, die hem of haar kan worden toegerekend. Dit is handelen dat inbreuk doet op rechten van een ander, doen of nalaten, in strijd met de plichten van de dader of met algemeen aanvaarde gedragsregels ten aanzien van andere mensen of goederen.
  2. Er moet sprake zijn van schuld (de dader heeft dus wettelijk schuld aan de daad) of oorzaak, die voor zijn of haar rekening komt.
  3. Er moet aantoonbare schade zijn, die de benadeelde dientengevolge lijdt.


Voorbeeld

Tijdens het hutten bouwen stoot een vrijwilliger een kind de bril van de neus. Hierdoor breekt het montuur en een glas. De ouders van het kind kunnen de organisatie aansprakelijk stellen voor de schade.


"Risicoaanvaarding"

Het kan echter ook minder zwart-wit zijn. Voorbeeld Er wordt een partijtje gevoetbald en een speler krijgt bij een voorzet de bal ongelukkig in zijn gezicht. Hierdoor ontstaat schade aan zijn gebit waar de dader echter niet aansprakelijk voor kan worden gesteld. Volgens de wet heeft de dader geen schuld, want de schade behoort tot de normale risico's van het voetballen, die men aanvaardt door er aan deel te nemen. De schade is namelijk veroorzaakt tijdens het normale verloop van het spel. De dader zal zich misschien wel bezwaard voelen en zal daarom toch de schade willen vergoeden, maar dat zal dan niet via de verzekeraar gaan.


Groepsaansprakelijkheid 

De mogelijkheid bestaat dat men in groepsverband schade toebrengt. Dit is het deelnemen aan een groepsoptreden waardoor schade ontstaat, terwijl men zich daarvan had moeten laten weerhouden. In zo'n geval is iedere deelnemer voor de gehele schade aansprakelijk. Vereist is dus dat het deelnemen en het zich niet onttrekken aan de groep toerekenbaar is. Hoe zit het nu bij een groepslid onder de 14 jaar? In beginsel zijn de ouders aansprakelijk, maar volgens de wet alleen indien het gaat om een "als een doen te beschouwen gedraging" van het kind. Bovendien zullen de ouders van een jeugdig kind niet aansprakelijk zijn, wanneer het alleen daarom bij de groep is gebleven, omdat het nog niet in staat was zich zelfstandig uit de groep te verwijderen. Men denkt hier onder andere aan een drie- of vierjarig kind dat door baldadige oudere kinderen is meegenomen. De vereniging of stichting is hiervoor derhalve ook niet aansprakelijk.

De polisvoorwaarden vind je hier polisvoorwaardenvrijwilligerspolis.doc